Doktor Beata Janiszewska

Beata Janiszewska, dr hab. n. praw. adiunkt w Katedrze Prawa Materialnego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego , autorka licznych opracowań naukowych dotyczących zagadnień części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa medycznego, w tym m.in. z zakresu odpowiedzialności za tzw. szkody medyczne. Tematem prelekcji Pani doktor będzie „O współczesnych uwarunkowaniach orzekania w sprawach o ubezwłasnowolnienie”